درباره گلوکال

مقدمه مدیر عامل گلوکال

گلوکال رویکرد به بازار است که برای ایجاد، تغییر، افزایش، و حفاظت از محیط کسب و کار از مشتریان گلوکال را از طریق ایجاد نظرات آگاهانه در مخاطبان کلیدی بر اساس ارائه خلاق از اطلاعات راستگو. ترکیب به دقت متعادل دانش از شرایط محلی، رویکرد نوآورانه به کسب و کار، و تجربه کار در همکاری های بین المللی افزایش قابلیت گلوکال را به طور موثر مدیریت ادراک مخاطبان کلیدی. پایبندی به استانداردهای اخلاقی سختگیرانه، و همچنین استفاده از ابزار ارتباطی خلاق می سازد گلوکال قادر به بهینه رضایت نیازهای هر دو کاربران و اعضای.
جید بلداری
مدیر عامل گلوکال